Распоред часова за текућу годину

РАСПОРЕД ЧАСОВА I1  за школску 2019/2020. годину

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. српски језик српски језик математика математика српски језик
2. физичко и здравствено васпитање енглески језик српски језик српски језик математика
3. математика математика физичко и здравствено васпитање свет око нас Физичко и здравствено васпитање
4. час одељенског старешине свет око нас ликовна култура енглески језик музичка култура
5. допунска настава грађанско васпитање/верска настава пројектна настава ваннаставна активност ваннаставна активност
мађарски језик са елементима националне културе мађарскијезиксаелементиманационалнекултуре

 

РАСПОРЕД ЧАСОВАI2  за школску 2019/2020. годину

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. српски језик математика српски језик математика српски језик
2. Математика српски језик физичкоиздравственоваспитање енглески језик математика
3. физичко и здравствено васпитање енглески језик математика српски језик физичкоиздравственоваспитање
4. ликовна култура свет око нас музичка култура свет око нас ваннаставна активност
5. пројектна настава грађанско васпитање/верска настава час одељенског старешине допунска настава ваннаставна активност

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА I3  за школску 2019/2020.годину

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. српски језик математика математика српски језик математика
2. математика српски језик српски језик Математика физичкоиздравственоваспитање
3. физичко васпитање свет око нас физичкоиздравственоваспитање енглески језик српски језик
4. музичка култура енглески језик Ликовна култура Час одељенског старешине пројектна настава
5. грађанско васпитање/верска наставаликовна култура Допунска настава ваннаставна активност ваннаставнаактивност

 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА II1  за школску 2019/2020. годину

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. српски језик физичко и здравствено  вапситање математика српски језик математика
2. математика српски језик енглески језик математика српски језик
3. свет око нас математика српски језик свет око нас Пројектна настава
4. музичка култура верска настава/ грађанско вапситање физичко и здравствено васпитање ликовна култура физичко и  здравствено васпитање
5. енглески језик Час одељенског старешине

 

допунска настава ликовна култура ваннаставне активности
мађарскијезиксаелементиманационалнекултуре мађарскијезиксаелементиманационалнекултуре

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВАII2  за школску 2019/2020.годину

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. математика српски језик физичко и здравствено васпитање математика српски језик
2. енглески језик физичко и здравствено васпитање математика свет око нас математика
3. српски језик математика српски језик српски језик музичка култура
4. ликовна култура верска настава/грађанско вапситање енглески језик пројектна настава физичко и здравствено васпитање
5. ликовна култура свет око нас допунска настава час одељенског старешине ваннаставне активности
мађарскијезиксаелементиманационалнекултуре мађарскијезиксаелементиманационалнекултуре

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА II3  за школску 2019/2020.годину

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. српски језик математика српски језик математика физичко и здравствено васпитање
2. математика физичко и здравствено васпитање математика српски језик српски језик
3. енглески језик верска настава/грађанско вапситање свет око нас музичка култура математика
4. свет око нас српски језик физичко и здравствено васпитање пројектна настава ликовна култура
5. допунска настава час одељенског старешине енглески језик ликовна култура
мађарски језик са елементима националне културе мађарски језик са елементима националне културе

РАСПОРЕД ЧАСОВА III1  за школску 2019/2020.годину

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. енглески језик математика српски језик физичко васпитање ликовна култура
2. српски језик верска настава/грађанско васпитање математика српски језик ликовна култура
3. математика физичко васпитање енглески језик математика математика
4. природа и друштво српски језик музичка култура природа и друштво српски језик
5. Час одељенског старешине допунска настава физичко васпитање Чувари природе Дрштвено,техничке,хуманитарне,спортске и културне активности
мађарскијезиксаелементиманационалнекултуре мађарскијезиксаелементиманационалнекултуре

РАСПОРЕД ЧАСОВАIII2  за школску 2019/2020. годину

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. физичко васпитање српски језик енглески језик српски језик математика
2. српски језик верска настава/грађанско васпитање математика математика српски језик
3. математика физичко васпитање српски језик физичко васпитање ликовна култура
4. енглески језик математика музичка култура природа и друштво ликовна култура
5. Часодељенскогстарешине природа и друштво допунска настава чувари природе Дрштвено,техничке,хуманитарне,спортскеикултурнеактивности
мађарскијезиксаелементиманационалнекултуре мађарскијезиксаелементиманационалнекултуре

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА III3  за школску 2019/2020.годину

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. физичко васпитање енглески језик српски језик Енглески језик математика
2. српски језик верска настава/грађанско васпитање математика српски језик српски језик
3. математика српски језик природа и друштво физичко васпитање ликовна култура
4. природа и друштво математика народна традиција математика ликовна култура
5. музичка кулутура Часодељенскогстарешине физичко васпитање допунска настава Дрштвено,техничке,хуманитарне,спортскеикултурнеактивности
мађарскијезиксаелементиманационалнекултуре мађарскијезиксаелементиманационалнекултуре

РАСПОРЕД ЧАСОВА IV1  за школску 2019/2020.годину

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. математика верска настава/грађанско васпитање српски језик природа и

друштво

енглески језик
2. српски језик математика математика српски језик математика
3. народна традиција српски језик енглески језик математика српски језик
4. физичко васпитање физичко васпитање ликовна култура час одељенског старешине музичка култура
5. допунска настава природа и друштво ликовна култура физичко васпитање додатни рад

(математика)

6. Дрштвено,техничке,хуманитарне,спортскеикултурнеактивности мађарскијезиксаелементиманационалнекултуре мађарскијезиксаелементиманационалнекултуре

РАСПОРЕД ЧАСОВАIV2  за школску 2019/2020.годину

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. српски језик верска настава/грађанско вапситање енглески језик српски језик српски језик
2. математика српски језик српски језик математика енглески језик
3. природа и

друштво

математика математика природа и друштво математика
4. час одељенског старешине физичко васпитање ликовна култура физичко васпитање музичка култура
5. физичко васпитање Народна традиција ликовна култура допунска настава додтани рад

(српски језик)

6. Дрштвено,техничке,хуманитарне,спортскеикултурнеактивности

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА IV3  за школску 2019/2020.годину

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. српски језик верска настава/грађанско вапситање српски језик математика српски језик
2. математика природа и друштво енглески језик српски језик математика
3. музичка култура математика математика природа и друштво енглески језик
4. физичко васпитање српски језик ликовна култура физичко васпитање народна традиција
5. допунск а настава физичко васпитање ликовна култура часодељенскогстарешине додатна рад

(математика)

6. Дрштвено,техничке,хуманитарне,спортскеикултурнеактивности мађарскијезиксаелементиманационалнекултуре мађарскијезиксаелементиманационалнекултуре

 

 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА II4 за школску 2019/2020.годину

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. румунски језик математика румунски језик Математика енглески језик
2. математика румунски језик математика румунски језик румунски језик
3. српски језик свет око нас српски језик свет око нас математика
4. физичко васпитање ликовна култура физичко и здравствено васпитање музичка култура физичко васпитање
5. час одељенског старешине ликовнакултура пројектна настава грађанско васпитање ваннаставне активности
6. допунска настава енглески језик

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВАIII4  за школску 2018/2019.годину

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. румунскијезик математика румунскијезик Математика енглескијезик
2. математика румунскијезик математика румунскијезик румунскијезик
3. српскијезик Природа и друштво српскијезик Природа и друштво математика
4. физичковаспитање ликовнакултура физичкоиздравственоваспитање музичкакултура физичковаспитање
5. часодељенскогстарешине ликовнакултура Чувари природе грађансковаспитање Дрштвено,техничке,хуманитарне,спортскеикултурнеактивности
6. допунсканастава енглескијезик Српски језик

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВАIV4  за школску 2019/2020.годину

 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. румунскијезик математика румунскијезик Математика енглескијезик
2. математика румунскијезик математика румунскијезик румунскијезик
3. српскијезик Природаидруштво српскијезик Природаидруштво математика
4. физичковаспитање ликовнакултура физичкоиздравственоваспитање музичкакултура физичковаспитање
5. часодељенскогстарешине ликовнакултура Чувариприроде грађансковаспитање Дрштвено,техничке,хуманитарне,спортскеикултурнеактивности
6. допунсканастава енглескијезик Српскијезик