извод из Правилника о Кућном реду у школи

Кућни ред школе – правила понашања наставника

Наставник је дужан да поштује правила кућног реда тако што:

 • дође у школу најмање 15 минута пре почетка наставе и других облика рада;
 • долази на наставу прикладно одевен, васпитно делује својим изгледом на ученике;
 • обавести о изостајању, најмање један дан раније, координатора смене, ради благовременог организовања солидарне замене;
 • све „личне послове“ планира и обавља ван наставе;
 • одлази на време на почетак часа (час траје 45 минута);
 • однос између наставника, ученика и родитеља гради и заснива на поштовању и толеранцији
 • у случају непоштовања договорених правила на часу, предметни наставник не може да удаљи ученика са часа, али може да га упути на разговор код психолога,педагога или директора (ако су на располагању, а ако нису накнадно договара ову активност и обавештава одељењског старешину);
 • на часу организује сопствене активности у односу на карактеристике ученика и одељења, бира и прилагођава методе, средства и облике рада којима ће остварити планирани исход, влада ситуацијом, пружа потребну помоћ и подстиче ученике;
 • по завршетку часа позове редаре да прегледају учионицу и покупе смеће, а затим закључа учионицу; ученици увек чекају наставника испред учионице (уколико се деси неко оштећење за време одмора, у учионици, штету надокнађује наставник који није поступио по процедури);
 • поштује распоред и процедуру дежурства коју је одредио директор школе,  носи идентификациону картицу , дежура на ходницима и у дворишту пре почетка наставе и током свих одмора; на крају дана, главни дежурни наставник попуњава (евидентира) књигу дежурства.

Наставнику је забрањено да:

 • вређа и физички кажњава ученика;
 • пусти ученике из учионице пре звона за крај часа;
 • користи мобилни телефон за приватне разговоре током наставе;
 • позива ученике да се припремају за такмичење, за време трајања часова редовне наставе код другог наставника;
 • уноси и користи алкохол и друге психоактивне супстанце;
 • уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини.