Школски одбор

Орган управљања у школи јесте Школски одбор.

Састоји се од девет чланова ,укључујући и председника,чији мандат траје четири године.

Чине га по три представника из реда запослених у установи,родитеља,односно других законских заступника и три представника на предлог  јединице локалне самоуправе.

ШКОЛСКИ ОДБОР – САЗИВ 2018. ГОДИНЕ

Сазив по решењу Скупштине града Зрењанина дел.бр. 06-52-57/18-I од 15.06.2018. године

Сазив почиње 15.06.2018. године, за период од 4 године (2018 – 2021. година)

Р.б. Представник  

Име и презиме

 

1. представник јединице локалне самоуправе ИСИДОРА ВУКОВ
2. ДРАГАНА ТАБАЧКИ
3. МЛАДЕН ЂАКОВИЋ

 

4. представник запослених ВЕСНА ЛУГОЊА

 

5. ИГОР ЈАКШИЋ

 

6. ЗЛАТОЈЕ МИШИЋ
7. представник родитеља НЕДА ПАЈИЋ
8. БРАНИСЛАВ ЦИГУЛОВ

 

9. ДАНИЈЕЛА ВОЈНА