Развојни план школе

Развојни план је стратешки план развоја установе који садржи приоритете у

остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности за сваку школску

годину, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања

од значаја за развој установе.

Кључни подаци на основу којих је донет Развојни план од 2016/2017. – 2020/2021. су

  1. Школски развојни план од 2011/12.-2016/17. године
  2. Извештај спољашњег вредновања рада школе (новембар 2013. године), којим је рад школе оцењен највишом оценом (4)
  1. Извештај о самовредновању и Извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада установе
  1. Извештај о свим активностима предвиђеним Развојним планом у протеклих пет година
  1. Консултација са представницима циљних група

МИСИЈА И ВИЗИЈА ШКОЛЕ