ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ

OШ „Ђура Јакшић” Зрењанин

Ученички парламент

 

    ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ

 

Ученички парламент ОШ „Ђура Јакшић” чине по два представника свих одељења од VII дo VIII разреда.

На седници Ученичког парламента, одржаној 02.09.2013. године, сачињен је  годишњи план за школску 2013/2014. годину.

Сви ученици ове школе биће обавештени о плану и програму и учествовању и њиховој реализацији у текућој школској години.

Програм садржи неколико акција од посебног значаја за побољшање квалитета живота ђака у школи. На њиховој реализацији, осим парламента, радиће и професори, психолог школе и директор.                  

 

 План рада парламента за школску 2013/2014. годину

 

            Септембар:

 

1. Извештај о раду Ученичког парламента за претходну школску годину

2. Избор ученика за Ученички парламент и избор председништва

2. Доношење Плана и програма рада за школску 2013/2014. годину

3. Упознавање чланова са одредбама Статута и Пословника о раду Ученичког парламента

4. Давање мишљења на предлог измена и допуна Школског програма  за други циклус (за текућу школску годину)

5. Давање мишљења на предлог измена и допуна Развојног плана школе

6. Давање мишљења на Акциони план школе за текућу школску годину

7. Давање мишљења о Програму ученичких екскурзија од петог до осмог разреда на предлог Одељенског већа

8. Договор око формирања Уније Парламента

9. Давање мишљења и предлога стручним органима и Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану, начину уређивања школског простора.

7. Информисање и укључивање ученика у програм професионалне оријентације у школи

8. Избор представника ученика, који учествују у раду органа школе

9. Припрема за обележавање Дечје недеље

10. Разно

Октобар:

 

1. Активности везане за обележавање Дечје недеље

2. Посете Културном центру и позоришту

3. Велика јесења журка

4. Осмишљавање и организовање радионица “Промоција хуманих вредности“, по принципу  вршњачке едукације ( програм борбе против насиља)

5. Украшавање ходника школе

6. Договор око даљег уређивања сајта школе

7. Покушати активирати школски разглас, формирање новинарске редакције и адекватан избор музичких садржаја и промоција школских акција

 

Новембар:

 1. Психолошка едукативна радионица“ Асертивна комуникација“
 2. Јесењи вашар
 3. Уређење школског простора-украшавање ходника паноима и постерима ученика

 

Децембар:

 1. Парламент у акцији Дан борбе против АИДС-а
 2. Обележавање завршетка полугодишта новогодишњом  журком
 3. Штампање и продавање  школских новина

 

Јануар:

 1. Сумирање резултата акција парламента
 2. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта
 3. Промовисање стила здравог живота путем едукативних постера и паноа

Фебруар:

 1. Обележавање Дана заљубљених
 2. Разматрање мишљења и предлога чланова парламента о избору уџбеника за наредну школску годину
 3. Формирање и ангажовање вршњачких тимова  који ће утицати на смањење агресивног  понашања по одељењима, као и пружање помоћи ученицима који слабије напредују

 

Maрт:

 1. Учешће ученика на општинским и регионалним такмичењима
 2. Спортски сусрети ( школски турнири)
 3. Едукативна радионица за родитеље – Васпитање и комуникација-

 

Aприл:

 1. Анализа резултата рада Ученичког парламента
 2. Трибина „ Дечја права, а одговорност? ”

 

Maj:

 1. Tрибина за ученике 8. разреда:
 2. Шта носим из ове школе?
 3. Колика су ангажовања наставника у подизању нивоа образовања у току протеклих година?

Јун:

 

 1. Разматрање предлога измена и давање мишљења о  Школском програму од V-VIII разреда за наредне 4 године
 2. Анализа досадашњег рада парламента
 3. Анкета о слободним активностима за следећу школску годину
 4. Организовање  журке поводом завршетка школске године
Овај унос је објављен под Ученички парламент. Забележите сталну везу.